Menu Close

Veikla

Kultūros centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcinis kultūros centras. Jo veiklos sritys: etninė kultūra, mėgėjų teatro puoselėjimas, meninių programų kūrimas, šviečiamosios (edukacinės), pramoginės veiklos puoselėjimas, bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, profesionaliojo meno sklaida.

 

Veiklos tikslai

 • Puoselėti etninę ir mėgėjų meno kultūrą bei tradicijas.
 • Sudaryti sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui dalyvauti kūrybinėje, meninėje veikloje.
 • Pristatyti mėgėjų meno kolektyvų veiklą.
 • Ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam ir mėgėjų menui, etninei kultūrai.

 

Atliekamos funkcijos

 • Sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą.
 • Organizuoja meno mėgėjų kolektyvų, studijų, burelių veiklą
 • Organizuoja valstybines kalendorines šventes, atmintinų datų minėjimus, parodas, spektaklius, meninius konkursus, pilietines akcijas ir kitus renginius.
 • Rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, rajono, regiono, respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose.
 • Organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius.
 • Sudaro sąlygas profesionaliojo meno sklaidai.
 • Tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius.
 • Rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu.
 • Rengia ir vykdo vaikų neformaliojo švietimo programas.
 • Kuria ir įprasmina šiuolaikines moderniojo meno veiklos formas.
 • Rengia tradicinių kultūros vertybių sąvadą
 • Sudaro sąlygas bendruomenės narių meninei saviraiškai
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybines ir regioninės kultūros plėtros programas.
 • Kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, tiria ir įvertina bendruomenių kultūrinius poreikius.
 • Organizuoja meno kolektyvų renginius (apžiūras, dainų šventes, konkursus, festivalius, išvykas į apžiūras, konkursus ir pan.).
 • Informuoja visuomenę apie renginius, rengia skelbimus ir kitą reklaminę medžiagą.
 • Rūpinasi kultūros centro darbuotojų profesiniu ugdymu, kvalifikacijos kėlimu.
 • Užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų įgyvendinimą Kultūros Centre ir jo skyriuose, organizuoja ir kontroliuoja Kultūros Centro skyrių veiklą.